Dobierz mikroinstalację fb

Kalkulator

Informacje wstępne

Lokalizacja przedsięwzięcia

Określ profil inwestora

Motywacja do zakupu instalacji OZE

Charakterystyka lokalizacji

Powierzchnia działki

0 m2

Powierzchnia gruntów rolnych

0 ha

Powierzchnia mieszkalna

0 m2

Powierzchnia gospodarcza (tylko ogrzewana)

0 m2

Sumaryczna powierzchnia dachów

0 m2

0 %

Typ okolicznej zabudowy

Najbliższe otoczenie budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

budynek standardowy

budynek niskoenergetyczny

budynek pasywny

budynek zeroenergetyczny

Liczba mieszkańców

0

Pogłowie zwierząt gospodarskich

0

0

0

0

0

0

Moc umowna

nie znam


moc umowna
Zabezpieczenie przedlicznikowe

nie znam


zabezpieczenie przedlicznikowe
Taryfa


taryfa
Dostawca energii elektrycznej


dostawca energii elektrycznej
Liczba faz instalacji elektrycznej

Średnie zużycie energii elektrycznej

Czas rozliczeniowy:

Zasilanie awaryjne

Zaopatrzenie obiektu w ciepło

Czy występuje na działce przyłącze do sieci ciepłowniczej?

Średnie zużycie ciepła sieciowego

Czas rozliczeniowy:

Czy występuje przyłącze do sieci gazowej?

Średnie zużycie gazu ziemnego

Czas rozliczeniowy:

Główny system centralnego ogrzewania

Główny system podgrzewania ciepłej wody użytkowej